18 sep 2008 11:44

Vlaamse vermindering van de personenbelasting 2009

Afrekening van de Vlaamse vermindering van de personenbelasting 2009

Afrekening van de Vlaamse vermindering van de personenbelasting 2009

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de afrekening regelt van de Vlaamse forfaitaire vermindering van de personenbelasting voor het jaar 2009.

De Vlaamse regering heeft met het decreet van 30 juni 2006 een forfaitaire vermindering van de belasting ingevoerd die onmiddellijk in de bedrijfsvoorheffing wordt verrekend. De ministerraad heeft nu na de bespreking in het Overlegcomité van 10 september 2008, een ontwerp goedgekeurd dat de afrekening tussen het Vlaams Gewest en de federale overheid regelt. In het kort komt het erop neer dat het Vlaams Gewest in oktober een bepaald bedrag stort als voorschot tijdens het aanslagjaar waarop de forfaitaire vermindering wordt toegepast. In de loop van de maand maart van het volgende jaar wordt de voorlopige afrekening gemaakt op basis van de aangiften in de bedrijfsvoorheffing. Al naargelang de situatie stort het Vlaams Gewest dan een bijkomend bedrag of krijgt een deel van het overschot terug. De definitieve afrekening gebeurt in maart van het vierde jaar na de storting van het voorschot.

Het ontwerp herneemt de tekst van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 tot vaststelling van de afrekeningsmodaliteiten inzake de forfaitaire vermindering in de personenbelasting maar met een aantal aanpassingen:

  • het past de datum van de eerste voorlopige afrekening aan 
  • en houdt rekening met de verhoging van de forfaitaire vermindering tot 200 euro voor het aanslagjaar 2009.