06 jul 2012 18:09

Vlottere uitwisseling van gegevens in overeenstemming met privacy

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed op voorstel van minister van Financiën Steven Vanackere dat de gegevensuitwisseling binnen de Federale Overheidsdienst Financiën in overeenstemming brengt met de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De goede werking van de FOD Financiën vereist een vlotte uitwisseling van de gegevens tussen de administraties en diensten en de externe instellingen. Dit voorstel maakt het mogelijk om dit te doen in overeenstemming met de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
Daar waar nu de gegevens verspreid zitten in verschillende databanken, worden ze toegankelijk gemaakt in de “datawarehouse”. Deze wet maakt de procedure eenvoudiger, efficiënter en sneller. En er kunnen ook relaties gelegd worden tussen verschillende gegevens .
De vlotte uitwisseling van gegevens kan ook een instrument zijn om een bepaalde categorie van belastingplichtigen te informeren over een wettig belastingvoordeel , om een bepaald fiscaal beleid te evalueren, of om beleidsvoorbereidend werk te doen.
Het gebruik van deze gegevens is wel strikt bepaald en onderworpen aan beveiligingsprincipes. Zo moet er bijvoorbeeld een gemotiveerde aanvraag worden ingediend, moeten maatregelen inzake coderen en decoderen van gegevens in overeenstemming zijn met de wet op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, en worden specifieke diensten opgericht voor controle en toezicht. Een systeem van “Identity Management” met logintoegang moet daadwerkelijke beveiliging van gegevens garanderen.