20 jul 2006 17:00

Voedselbanken

Schorsing van de verplichting tot het voldoen van de FAVV-bijdrage voor de voedselbanken

Schorsing van de verplichting tot het voldoen van de FAVV-bijdrage voor de voedselbanken

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, gaf de ministerraad zijn beginselakkoord voor de vrijstelling van de heffing voor 2006 aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) door de caritatieve verenigingen zonder winstoogmerk waarvan de enige doelstelling liefdadigheid of menslievendheid is en waarvan het personeel vrijwilligers zijn. De voedselbanken zijn operatoren die aan de controles van het Agentschap zijn onderworpen terwijl de behandeling en de opslag van levensmiddelen, zelfs gratis, tot de activiteiten behoren zoals bedoeld door het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende de heffingen. De voedselbanken zijn dus in uitvoering van de huidige reglementering wettelijk gezien onderworpen aan de jaarlijkse heffingen van het FAVV. De Belgische federatie van voedselbanken heeft met het oog hierop een aanvraag tot vrijstelling ingediend. In afwachting van een voorstel van amendement via de eerstvolgende programmawet zou de betaling van de facturen die door het FAVV aan de voedselbanken werden verzonden, opgeschort moeten worden.