07 jun 2023 13:53

Volgens Zakia Khattabi handhaaft de tekst het minimaal aanvaardbare ambitieniveau om de natuur niet in de wacht te zetten, en geeft het antwoord op enkele van de zorgen van België.

Bij nader inzien is federaal Minister voor Leefmilieu, Zakia Khattabi, tevreden met het nieuwe voorstel van het Zweedse voorzitterschap voor de Europese natuurherstelwet: “Het verheugt mij dat de nieuwe tekst die op tafel ligt niet alleen een noodzakelijk ambitieniveau behoudt met fundamentele en kwaliteitsvolle indicatoren om de vorderingen inzake biodiversiteit op te volgen en op te meten, maar ook voorziet in cijfermatige doelstellingen zoals het herstel van 20% van land en marien milieu  tegen 2030 met als streefdoel 100% tegen 2050. Dat de wet zowel buiten als binnen de bestaande ‘Natura 2000’-gebieden toepasselijk wordt, was uiterst belangrijk! Een bepaling die wij hebben kunnen behouden in de tekst, net zoals het beginsel van niet-achteruitgang dat ertoe strekt de verslechtering van habitats en verstoring van soorten tegen te gaan”.

Zakia Khattabi verheugt zich eveneens dat de financiering aangekaart wordt in de tekst.  Dit is nieuw ten opzichte van het initiële voorstel en ze hoopt dat dit behouden en zelfs versterkt wordt. “De natuur is van fundamenteel belang om de drievoudige planetaire crisis als gevolg van klimaatontregeling, verontreiniging en biodiversiteitsverlies op te vangen. Natuurherstel zorgt voor veerkracht van onze landbouw en leefbaarheid van onze steden. Het is belangrijk om eraan te herinneren dat inactiviteit een kostprijs heeft en dat is vandaag de realiteit. Niet alleen uit economisch oogpunt, maar ook op menselijk vlak. Indien er vandaag niet wordt opgetreden, zal dit de gevolgen voor de toekomstige generaties alleen maar erger maken, en daar kan ik niet mee leven. Laten we lessen trekken uit het verleden, we hebben voldoende tijd verloren om zorg te dragen voor onze natuur en gezondheid. Ik hoop dan ook dat dit nieuwe voorstel tot een ambitieuze consensus kan leiden om de tekst te steunen op de raad Leefmilieu van 20 juni”, stelt de minister tot slot.