12 feb 2021 17:21

Volksgezondheid: evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering van een reglementering - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke, in tweede lezing, een voorontwerp van wet goed voor een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of wijziging van een beroepsreglementering in de gezondheidssector.

Het voorontwerp heeft tot doel de Europese richtlijn (EU) 2018/958 specifiek voor de gezondheidssector om te zetten. Deze richtlijn verplicht de lidstaten om een evenredigheidsbeoordeling uit te voeren voorafgaand aan de invoering of wijziging van een beroepsreglementering. Het doel van deze beoordeling is aan te tonen dat de maatregelen die de toegang tot en de uitoefening van het beroep beperken, zorgvuldig zijn overwogen, geen aanleiding geven tot discriminatie en het algemeen belang nastreven zonder verder te gaan dan nodig is om dit te bereiken.

Het voorontwerp van wet voorziet in de tussenkomst van advies- en overlegorganen bij de evenredigheidsbeoordeling. Het voorziet ook in andere verplichtingen: de informatie en de deelname van de belanghebbenden, de uitwisseling van informatie met de andere lidstaten en opvolging om ervoor te zorgen dat de gronden waarop de regelgeving werd aangenomen, ook daarna nog geldig zijn.

De bepalingen van het voorontwerp moeten worden nageleefd, niet alleen bij het rechtstreeks regelen van de toegang tot en de uitoefening van gezondheidsberoepen, maar ook bij het nemen van maatregelen in het kader van het gezondheidsbeleid die onrechtstreeks de uitoefening van de gezondheidsberoepen of van beroepen in de gezondheidssector beïnvloeden.

Het voorontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.