17 nov 2004 11:00

VOLKSRAADPLEGING OVER DE RECHTEN VAN DE BURGERS EN DE PLICHTEN VAN DE FEDERALE OVERHEDEN

De hele maand november 2004 organiseert het Directoraat-generaal «Leefmilieu» van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een volksraadpleging over de uitvoering van het Verdrag van Aarhus op federaal niveau. Deze raadpleging wil nagaan in welke mate de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu de verplichtingen en bepalingen nakomt die voortvloeien uit het Verdrag van Aarhus. De raadpleging moet ook waardevolle informatie opleveren over de kennis en de betrokkenheid van de burgers met betrekking tot de uitvoering van het verdrag.

De hele maand november 2004 organiseert het Directoraat-generaal «Leefmilieu» van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een volksraadpleging over de uitvoering van het Verdrag van Aarhus op federaal niveau. Deze raadpleging wil nagaan in welke mate de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu de verplichtingen en bepalingen nakomt die voortvloeien uit het Verdrag van Aarhus. De raadpleging moet ook waardevolle informatie opleveren over de kennis en de betrokkenheid van de burgers met betrekking tot de uitvoering van het verdrag.

Deze volksraadpleging komt tegemoet aan de algemene doelstelling van het Verdrag van Aarhus: aan het publiek het recht toekennen betrokken te zijn bij milieu-aangelegenheden en op alle niveaus inspraak te hebben bij de besluitvorming op het gebied van leefmilieu. Het Verdrag van Aarhus creëert voor het publiek inderdaad het recht: -toegang te hebben tot de informatie over leefmilieu in het bezit van de overheden; -inspraak te hebben bij de besluitvorming over het milieu bij het toestaan van specifieke activiteiten en bij het uitwerken van plannen en programma's op het gebied van leefmilieu; -toegang te hebben tot het gerecht bij schending van de rechten van de toegang tot de informatie en van inspraak, maar ook in geval van algemene schending van het milieurecht. Het Verdrag van Aarhus werd in 1998 in Aarhus (Denemarken) goedgekeurd door 39 landen en door de Europese Gemeenschap in het kader van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UN/ECE). Het verdrag, gekend als «Verdrag van Aarhus», is in België op 21 april 2003 in werking getreden. De overheidsbepalingen moeten nu worden omgezet in het federale recht en de federale administraties moeten ze opnemen in hun beleid. In navolging van de administraties van de Gewesten heeft het Directoraat-generaal «Leefmilieu» van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu zich ertoe verbonden de bepalingen van het Verdrag in de praktijk te brengen voor wat zijn bevoegdheden op het gebied van leefmilieu betreft. Deze volksraadpleging is een direct gevolg van het voornemen van het Directoraat-generaal. De raadpleging is ook een verplichting die België moet nakomen om de procedure te volgen die op internationaal niveau werd uitgewerkt. Vraagt u zich af hoe toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming of toegang tot het gerecht kunnen worden verzekerd in milieu-aangelegenheden? Wenst u meer te vernemen over deze thema's? Of wilt u ons laten weten wat u over deze thema's denkt? Dat kan. Surf naar de website www.belgium.be; u vindt er: -meer uitleg over de beginselen van het Verdrag van Aarhus en over wat ze concreet voor u inhouden; -een vraag- en antwoordformulier dat u kunt gebruiken om ons te laten weten wat u denkt; -het antwoord van de federale overheden aan het secretariaat van het Verdrag van Aarhus over de manier waarop zij de bepalingen van het verdrag uitvoeren. Wij willen graag uw mening kennen. Aarzel dus niet om ons te zeggen wat u denkt. Alle antwoorden worden verwerkt en bestudeerd door het DG Leefmilieu. Een synthese van de meningen en opmerkingen die de federale administratie ontvangt, wordt in de loop van februari 2005 op dezelfde website gepubliceerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Dhr. Saïd LEMKHIAR said.lemkhiar@health.fgov.be FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Directoraat-generaal: Leefmilieu R.A.C., Vesaliusgebouw, V709 Oratoriënberg 20, Bus 3 B-1010 BRUSSEL Tel.: 02/210.53.04