30 jan 2004 01:00

Voorbereiding van de begrotingscontrole 2004

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, keurde de Ministerraad een voorbereidende nota goed rond de begrotingscontrole 2004.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, keurde de Ministerraad een voorbereidende nota goed rond de begrotingscontrole 2004.

Ter herinnering: Ieder jaar wordt in de loop van het eerste trimester een begrotingscontrole uitgevoerd met het oog op de eventuele aanpassing van de Rijksmiddelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting. De technische bilaterale vergaderingen zullen van start gaan op 23 februari 2004. In voorkomend geval worden de ontwerpen tot aanpassing uiterlijk op 30 april bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers ingediend en vóór 30 juni goedgekeurd.