03 feb 2023 16:43

Voorbereiding van de sociale verkiezingen in 2024

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van wet goed inzake de organisatie van de sociale verkiezingen.

Elke vier jaar vinden sociale verkiezingen plaats met het oog op de aanduiding van de werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk.

Na de evaluatie van de vorige sociale verkiezingen bracht de Nationale Arbeidsraad een advies uit, dat de basis vormt voor dit voorontwerp van wet.

Het voorontwerp bepaalt dat de volgende sociale verkiezingen zullen plaatsvinden in de periode van 13 mei 2024 tot en met 26 mei 2024. De verkiezingsprocedure strekt zich uit over een duur van 150 dagen en begint al in december 2023.

De wijzigingen beogen in hoofdzaak:

  • de mogelijkheid tot individuele schorsing van de verkiezingsprocedure te verduidelijken
  • de voorwaarden inzake het stemrecht voor uitzendkrachten aan te passen, alsook cijfermateriaal te verzamelen omtrent het stemrecht van de uitzendkrachten
  • de alternatieve wijzen van oproepen van de kiezer, alsook het elektronisch stemmen op afstand – ingevoegd als nieuwigheid met het oog op de editie sociale verkiezingen 2020 - te faciliteren
  • een juridisch kader te voorzien voor de verdere digitalisering van enkele procedurestappen, teneinde de administratieve lasten van de betrokkenen bij de procedure nog verder te verlichten
  • de statistieken in het kader van gendergelijkheid uit te breiden met cijfermateriaal over de werkgeversafgevaardigden
  • de wetgeving op punctuele punten te optimaliseren

De tekst wordt nu voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State voor advies.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, en de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk