10 feb 2023 16:20

Voorbereiding van het Tax Shelter-stelsel voor videospellen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van aanhangsel bij het samenwerkingsakkoord met betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenschappen en van de federale staat inzake het Tax Shelter-stelsel goed.

Ingevolge de laatste wijzigingen van het Tax Shelter-stelsel bij de wet van 5 juli 2022 houdende diverse fiscale bepalingen en de beslissing van de Europese Commissie van 25 juli 2022, kan het Tax Shelter-stelsel voor videospellen weldra in werking treden. Om de verschillende bevoegdheden van de federale staat en de betrokken gemeenschappen bij het Tax Shelter-stelsel voor videospellen te formaliseren werd een ontwerp van aanhangsel opgesteld bij het reeds bestaande samenwerkingsakkoord van 19 maart 2020 met betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenschappen en van de federale staat inzake het Tax Shelter-stelsel.

Het ontwerp van aanhangsel werd opgesteld door de federale overheid, in overleg met de gemeenschapsinstanties die hiervoor bevoegd zijn, en werd principieel goedgekeurd door elk van hen. Het ontwerp zal worden voorgelegd aan het Overlegcomité.

Bovendien keurt de ministerraad het voorontwerp van wet houdende instemming met het ontwerp van aanhangsel goed. Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet houdende instemming met het ontwerp van aanhangsel bij het samenwerkingsakkoord  tussen de Federale overheid, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenschappen en van de Federale Staat inzake het Tax Shelter stelsel voor audiovisuele werken en podiumwerken en tot informatie-uitwisseling