13 nov 2009 12:43

Voordelen van diverse aard

Wijziging van het belastbaar bedrag van de voordelen op het vlak van elektriciteitsvoorziening, verwarming en bedrijfsvoertuigen

Wijziging van het belastbaar bedrag van de voordelen op het vlak van elektriciteitsvoorziening, verwarming en bedrijfsvoertuigen

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de voorschriften over de voordelen van diverse aard wijzigt (*). Het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders wijzigt het belastbaar bedrag van de voordelen op het vlak van elektriciteit, verwarming en bedrijfsvoertuigen zoals overeengekomen tijdens het begrotingsconclaaf van oktober 2009.

Verhoging van de forfaits die in aanmerking worden genomen voor de raming van de voordelen van alle aard "verstrekking van elektriciteit of verwarming":

  • het forfait elektriciteit voor bedrijfsleiders wordt verhoogd van 590 euro tot 740 euro in 2010 en 820 euro vanaf 2011;
  • het forfait elektriciteit voor andere verkrijgers wordt verhoogd van 295 euro tot 370 euro in 2010 en 410 euro vanaf 2011;
  •  het forfait verwarming voor bedrijfsleiders wordt verhoogd van 1.180 euro tot 1.480 euro in 2010 en 1.640 euro vanaf 2011;
  • het forfait verwarming voor andere verkrijgers wordt verhoogd van 590 euro tot 740 euro in 2010 en 820 euro vanaf 2011.

Nieuwe regeling voor de berekening van het voordeel van alle aard "ter beschikking gesteld bedrijfsvoertuig":

Voortaan wordt alleen nog rekening gehouden met de (forfaitaire) afgelegde kilometers en de daaruit voortvloeiende CO2-uitstoot. Bovendien wordt eenzelfde prijs (een coëfficiënt voor benzine en een voor diesel) per gram uitgestoten CO2 gehanteerd.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

artikel 18 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wijzigt.