24 nov 2006 16:00

Voorkoming van witwaspraktijken

Wijziging van de bevoegdheden van de ambtenaren die witwaspraktijken opsporen en bestraffen

Wijziging van de bevoegdheden van de ambtenaren die witwaspraktijken opsporen en bestraffen

De ministerraad nam een aantal maatregelen die ambtenaren van Economische Zaken bepaalde bevoegheden toekennen om op te treden tegen witwaspraktijken. Het voorontwerp van wet dat de ministerraad goedkeurde, wijzigt de wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme. (wet van 11 januari 1993) Die wet bepaalt dat als de prijs van een verkoop 15.000 euro of meer bedraagt, men niet in contanten mag betalen. De inbreuken op die regel zijn geregeld in de wet op de handelspraktijken (wet van 14 juli 1991). De minister van Economische Zaken en zijn bevoegde ambtenaren kunnen de overtreder een administratieve boete opleggen die niet hoger is dan 10% van de onrechtmatig betaalde som of 1.250.000 euro. De bestaande wetgeving was echter niet toereikend wat de procedure voor de vaststelling van de administratieve boete en van het bevoegde beroepsorgaan betreft. Ook voorzag de wet geen strafrechtelijke sanctie, als de ambtenaren belemmerd werden in de uitoefening van die taken. Daarom voorziet de ministerraad in opsporings- en bestraffingsmaatregelen die analoog zijn met die die bestaan in de wet op de handelspraktijken en andere wetgevingen: - hij kent de ambtenaren die de minister van Economische Zaken aanstelt de bevoegdheid toe, om inbreuken op te sporen en vast te stellen zoals in de wet op de handelspraktijken, - hij kent ze ook de bevoegdheid toe om de overtreders een som voor te stellen waarvan de betaling de strafvordering doet vervallen. De Cel voor Financiële Informatieverwerking maakte geen opmerkingen over het voorontwerp van wet.