30 okt 2021 13:54

Voorontwerp van programmawet

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo een voorontwerp van programmawet goed.

Het voorontwerp heeft betrekking op de volgende domeinen:

Fiscaliteit

 • rechtvaardige fiscaliteit
 • belastingvermindering kinderopvang
 • het minder aantrekkelijk maken van professionele diesel en het vervroegen van de investeringsaftrek voor investeringen in groene vrachtwagens
 • het optrekken van de drempel die start ups en scale ups kunnen ophalen.

Gezondheidszorg

 • een aantal maatregelen voor een nieuw beleid
 • het gebruik van de Covidprovisie voor de maatregelen in het RIZIV
 • heffingen op de omzet en bijdragen voor marketing in de farmaceutische industrie  
 • besparing op de administratiekosten van de verzekeringsinstellingen

Energie

 • de invoering van de energienorm zowel voor de burgers als de bedrijven
 • de rationalisering van de energiefactuur door meerdere heffingen en openbare dienstverplichtingen samen te brengen onder één accijns, waarbij de overheid bij te hoge prijzen makkelijk kan ingrijpen wanneer nodig

Pensioenen

 • de verlenging van de overgangsuitkering voor weduwes/weduwnaars van 12 naar 18 maanden indien er geen kinderlast is. Indien er kinderlast is, wordt de uitkering verlengd van 24 maanden naar 36 maanden (indien het kind / de kinderen  13 jaar of ouder zijn) of naar 48 maanden (indien er minstens 1 kind jonger is dan 13 jaar). Als een kind gehandicapt is, dan wordt er sowieso verlengd tot 48 maanden, ongeacht de leeftijd
 • de mogelijkheid voor betaalde sportbeoefenaars om hun aanvullend pensioen al op te nemen vanaf de leeftijd van 35 jaar wordt afgeschaft 

Sociale Zaken

 • de onderbrenging van maatwerkbedrijven onder categorie 3 van de structurele RSZ-vermindering
 • de hervorming van de plusplannen 
 • de wettelijke basis voor de hervorming van het RSZ-gunstregime voor de betaalde sportbeoefenaars
 • de invoering van een sanctie voor langdurig zieke werknemers die weigeren om mee te werken aan een Terug Naar Werk-traject (TNW).
 • de invoering van een sanctie voor werkgevers bij wie gedurende een jaar wordt vastgesteld dat er bij hun werknemers een bovenmaatse instroom in langdurige arbeidsongeschiktheid is

Werk

 • het gelijkstellen van de periodes in 2021 van tijdelijke werkloosheid wegens het coronavirus én wegens de overstromingen voor de berekening van het vakantiegeld in 2022: gedeeltelijke compensatie van de kost voor de werkgevers 

Mobiliteit

 • de hervorming van de subsidies voor het gecombineerd en verspreid vervoer

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.