19 dec 2020 06:48

Voorontwerp van wet houdende diverse financiële bepalingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een voorontwerp van wet goed houdende diverse financiële bepalingen.

Het voorontwerp van wet beoogt een aantal zaken te regelen die onder de bevoegdheden vallen van de Nationale Bank van België, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) alsook de Algemene Administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën.

De bepalingen betreffen:

  • autonome financiële bepalingen
  • wijzigingen van de sectorale toezichtswetten voor de bank- en financiële sector, hoofdzakelijk voor de aanpassing aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en tot omzetting van richtlijn 2019/2177
  • financiële wijzigingsbepalingen
  • wijzigingsbepalingen houdende de oprichting van een juridisch kader om nieuwe technologieën op het gebied van effectenverkeer te gebruiken
  • bepalingen betreffende de toekenning van concessionele leningen aan de Internationale Ontwikkelingsassociatie in het kader van de negentiende wedersamenstelling van de middelen (IDA19)

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.