13 nov 2013 16:33

Voorontwerp van wet over de thematische volksleningen

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed met voorschriften voor de thematische volksleningen. Thematische leningen worden uitgegeven door kredietinstellingen onder de vorm van kasbons of termijnrekeningen op middellange termijn om er projecten in de publieke en private sector mee te financieren met een socio-economisch of maatschappelijk doel.

Thematische volksleningen worden uitgeschreven onder de vorm van kasbons of termijndeposito's, zodat ze onder de depositoregeling vallen. Ze moeten een looptijd van ten minste vijf jaar hebben. De minimale inbreng mag ten hoogste 200 euro zijn, zodat ze toegankelijk zijn voor een ruim publiek.

Kredietinstellingen kunnen onderling samenwerken onder de vorm van credit pooling of een andere vorm van cofinanciering. De roerende voorheffing wordt vastgelegd op 10% van de intresten. Ook samenwerking met de overheid is mogelijk. Het vooronwerp bevat ook voorschriften die het toezicht op de volksleningen organiseren. De Nationale Bank van België en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) staan in voor het toezicht. De projecten, waarvoor de financiering dient, moeten beantwoorden aan criteria die later bij koninklijk besluit worden vastgelegd. Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.