13 jul 2018 16:03

Voorwaarden en modaliteiten om een arbeidscontract aan te gaan in het kader van het Juniorprogramma van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking - Tweede lezing

Op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo keurt de ministerraad in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2006 tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten om een arbeidscontract aan te gaan in het kader van het Juniorprogramma van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Het ontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State.

Als gevolg van de wet tot wijziging van de naam van de Belgische Technische Coöperatie en tot vaststelling van de opdrachten en de werking van Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap, dient het koninklijk besluit van 3 mei 2006 tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten om een arbeidscontract aan te gaan in het kader van het Juniorprogramma van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking te worden gewijzigd.

Naast de wijzigingen die voortvloeien uit de naamswijziging van de BTC moeten verschillende inhoudelijke wijzigingen worden doorgevoerd aan het koninklijk besluit van 3 mei 2006, die voortvloeien uit de toekomstige ondertekening van een uitvoeringsovereenkomst voor een nieuw programma 2018-2023. Het technisch en financieel dossier voor dit nieuwe programma voorziet nog slechts vier toelatingsvoorwaarden en wijzigt de selectieprocedure, vanuit een bezorgdheid om de vraag naar geschikte kandidaten en het aanbod van de meeste geschikte kandidaat voor een bepaald functieprofiel beter op elkaar af te stemmen.

De toelatingsvoorwaarde die verwees naar het met succes volgen van de algemene informatiecyclus voor ontwikkelingssamenwerking die door BTC werd georganiseerd, vervalt omdat deze vorming niet langer wordt georganiseerd. Dit toelatingscriterium zorgde in het verleden als het ware voor een soort van 'filter' van de kandidaten. Het zal voortaan worden opgevangen door de opname van meer specifieke, technische selectiecriteria  in de functieprofielen bij de oproep tot kandidatuurstelling. 

Het nieuwe Juniorprogramma wil inzetten op een duidelijke sturing op het vlak van beschikbare jobs die moeten aansluiten en inzetten op Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, wat logischerwijze leidt tot een groeiende nood aan vooral meer technische profielen en profielen met managementcapaciteiten. De oproep tot kandidatuurstelling moet minstens gepubliceerd worden op de website van het Juniorprogramma en in het Belgisch Staatsblad. De toelatingsvoorwaarden vormen voortaan samen met de specifieke selectiecriteria de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om toegang te krijgen tot de eigenlijke vergelijkende selectie, die uit drie delen bestaat.