02 apr 2021 17:41

Voorwaarden waaronder het RIZIV overeenkomsten kan sluiten voor pilootprojecten voor geïntegreerde zorg

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2017 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekercomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIVIZ) overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van pilootprojecten voor geïntegreerde zorg.

De voornaamste wijzigingen zijn:

  • de mogelijkheid dat een team van medewerkers kan instaan voor het integratiemanagement
  • de invoering van het begrip pseudo-code
  • de verduidelijking van de Quadruple Aim-doelstelling
  • de toevoeging van een wettelijke basis voor de bijlagen van de overeenkomst met elk proefproject
  • de mogelijkheid tot verlenging van de overeenkomsten met de proefprojecten met een jaar
  • de opheffing van alle bepalingen met betrekking tot de berekening van de budgetgarantie en de efficiëntiewinsten
  • de aanpassing van de financiering van de proefprojecten doordat wordt voorzien in een forfaitaire tegemoetkoming voor effectief verwezenlijkte acties van een project
  • de schrapping van de verwijzing naar het wetenschappelijk team (FAITH.be)

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.