17 mei 2024 20:12

Vrijstelling van arbeidsinkomsten voor personen met een handicap die langdurig inactief zijn

De ministerraad keurt op voorstel van de minister belast met Personen met een handicap Karine Lalieux een ontwerp van koninklijk besluit goed dat beoogt om de regels volgens welke uitkeringen voor personen met een handicap gecombineerd kunnen worden met hun inkomen te versoepelen voor mensen die langdurig inactief zijn.

Het doel van het ontwerp is om de maatregel voorzien in het koninklijk besluit van 31 januari 2024 te verduidelijken, waarbij voor personen met een handicap die langdurig inactief zijn, een voordeliger systeem wordt ingevoerd voor de vrijstelling van de arbeidsinkomsten voor de berekening van de inkomensvervangende tegemoetkoming. De bedoeling daarvan is om hen aan te moedigen om opnieuw aan het werk te gaan.

In essentie stelt deze maatregel personen met een handicap die niet actief zijn op de arbeidsmarkt in staat om gedurende een periode van twee jaar te genieten van voordeligere vrijstellingen op hun inkomen uit effectief verricht werk. Onder een persoon die niet actief is op de arbeidsmarkt wordt verstaan: een persoon die, voordat hij (weer) aan het werk ging, geen inkomen heeft ontvangen uit effectief verricht werk. De bepaling moet echter worden verduidelijkt om rechtsonzekerheid te vermijden. Dit ontwerp heeft als doel om deze tekortkoming verhelpen.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming