06 mrt 2020 20:16

Vrijstelling van bepaalde verplichte bijdragen in 2019 voor pluimveehouders getroffen door een aviair influenzavirus type H3

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat pluimveehouders, die getroffen zijn door een aviair influenzavirus type H3, vrijstelt van de verplichte bijdragen aan het Fonds voor de gezondheid en de productie van dieren voor 2019.

In 2019 werden een aantal pluimveebedrijven, hoofdzakelijk in West-Vlaanderen, getroffen door een laag pathogeen aviair influenzavirus type H3. Deze ziekte, die geen gevaar vormt voor de menselijke gezondheid, heeft bij pluimvee symptomen veroorzaakt die variëren van een daling van de productie tot de dood van de vogels. Om de verspreiding van de ziekte in te perken en de diergezondheid te beschermen, werden snel twee ministeriële besluiten ondertekend om de bioveiligheidsmaatregelen voor pluimveebedrijven in het hele land aan te scherpen, en daarbij strenge transportregels vast te stellen.

De Europese Commissie was aanvankelijk van mening dat compensatie voor boeren in het geval van een slachting niet mogelijk was (het virus staat niet op de lijst van ziekten die door de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) zijn erkend). De federale minister van Landbouw heeft de Commissie vervolgens verzocht andere juridische wegen te onderzoeken. Dit heeft geleid tot een principieel akkoord van de Commissie over de vergoeding van landbouwers geconfronteerd met een beslissing tot slachting door het Fonds voor de gezondheid en de productie van de dieren. De Commissie verklaarde echter uitdrukkelijk dat deze beslissing geen terugwerkende kracht kan hebben.

Het koninklijk besluit over de slachting werd door de ministerraad goedgekeurd en is op 11 juli 2019 in werking getreden. Voor de ruimingen die vóór die datum op initiatief van de landbouwers plaatsvond, benadrukte de Commissie dat de landbouwers gecompenseerd konden worden voor het economische verlies en voor de 'herbevolking'. Deze financiering viel onder de exclusieve bevoegdheid van de gewesten.

Naast de bovenvermelde steunmaatregelen voor de getroffen pluimveebedrijven, stelt het ontwerp de getroffen pluimveehouders vrij van de verplichte bijdragen aan het Fonds voor de gezondheid en de productie van dieren voor het bijdragejaar 2019, op twee voorwaarden:

  • er is een overschrijding vastgesteld van één van de normen in het kader de bestrijding van aviaire influenza op een beslag pluimvee in 2019
  • het nationaal referentielaboratorium bevestigde de aanwezigheid van een laag pathogeen influenzavirus op dat beslag pluimvee

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juni 1997 betreffende de verplichte bijdragen aan het Fonds voor de gezondheid en de productie van dieren, vastgesteld voor de sector pluimvee