08 jan 2021 15:59

Vrijstelling van de huisvestingssteun bij de berekening van het leefloon

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Karine Lalieux een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vrijstelling van alle huisvestingssteun bij de berekening van het leefloon.

Artikel 22 van het koninklijk besluit houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie vermeldt een reeks vrijstellingen van bestaansmiddelen die niet in aanmerking komen voor de berekening van het leefloon. Het gaat onder meer om de premies en toelagen van de gewesten voor verhuizing, installatie en huur die aan de betrokkene worden toegekend. Bijgevolg kunnen alleen de door de gewesten toegekende premies worden vrijgesteld.

De huisvestingssteun is echter een belangrijke factor in de strijd tegen armoede. Met het oog op een gelijke behandeling tussen alle beleidsniveaus strekt het ontwerp ertoe om dit artikel 22 te wijzigen zodat ook de provinciale en gemeentelijke huisvestingssteun kan worden vrijgesteld.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 22, § 1er, f), van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie