19 jul 2007 17:00

Vrijstelling van LIMOSA-aangifte

Vrijstelling van de voorafgaande aangifte van gedetacheerde werknemers en zelfstandigen (LIMOSA)

Vrijstelling van de voorafgaande aangifte van gedetacheerde werknemers en zelfstandigen (LIMOSA)

De ministerraad stemde in met een voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte, minister van Middenstand Sabine Laruele en minister van Werk Peter Vanvelthoven dat de voorafgaande aangifteverplichting van gedetacheerde werknemers en zelfstandigen wijzigt. De LIMOSA-aangifte (*) dient om een betere controle op de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten mogelijk te maken. Vanaf 1 april 2007 moest de werkgever elke tewerkstelling van een gedetacheerde werknemer voorafgaandelijk elektronisch aan de RSZ melden. Op die verplichting gelden een aantal uitzonderingen. Zo zijn personen die in België naar een wetenschappelijk congres komen voor vijf dagen per maand vrijgesteld. Hetzelfde geldt voor personen die vergaderingen in beperkte kring bijwonen. Uit de praktijk blijkt die regeling ontradend te zijn voor het bijwonen van congressen en vergaderingen, wat zeker niet de bedoeling is. Daarom besliste de ministerraad de vrijstellingen aan te passen. Voor de eerste categorie vervalt de beperking van vijf dagen per kalendermaand en voor de tweede categorie geldt de vrijstelling tot 60 dagen per kalenderjaar waarvan per vergadering maximum 20 kalenderdagen kunnen worden voorzien. De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het kb van 20 maart 2007 tot uitvoering van hoofdstuk 8 van titel IV van de programmawet van 27 december 2006. (*) Landenoverschrijdend informatiesysteem voor het migratie onderzoek bij de sociale administratie