19 apr 2024 20:19

Vrijstellingen bij de berekening van tegemoetkomingen aan personen met een handicap

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Personen met een handicap Karine Lalieux een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de negatieve financiële gevolgen van bepaalde vergoedingen voor personen met een handicap die leven van een inkomensvervangende tegemoetkoming teniet doet.

Het ontwerp beoogt daarmee deze personen de mogelijkheid te geven en aan te moedigen deel te nemen aan het politieke of publieke leven en stelt dat volgende vergoedingen niet als inkomsten beschouwd worden:

  • presentiegelden die de betrokkene ontvangt als lid van een provincieraad, een gemeenteraad, of een raad voor maatschappelijk welzijn; of van een adviesorgaan dat opgericht werd bij wet, decreet, ordonnantie, verordening, of besluit – met inbegrip van besluiten genomen door een provincieraad, gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming, met het oog op de vrijstelling van specifieke types van presentiegelden voor de berekening van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap