07 mrt 2007 11:33

Vrouwen in de Belgische asielprocedure

In 2006 maakten vrouwen eenderde van de 11.587 asielzoekers in België uit. Ze kwamen hoofdzakelijk uit Rusland, de Democratische Republiek Congo, Rwanda, Servië-Montenegro, Iran en Armenië.

In 2006 maakten vrouwen eenderde van de 11.587 asielzoekers in België uit. Ze kwamen hoofdzakelijk uit Rusland, de Democratische Republiek Congo, Rwanda, Servië-Montenegro, Iran en Armenië.

43 % van de vluchtelingen die in 2006 door de Belgische instanties werden erkend, waren vrouwen (Totaal aantal erkenningen van de vluchtelingenstatus in 2006: 2.391 - vrouwen: 1.039 / mannen: 1.352). Ze komen voornamelijk uit Rusland, de Democratische Republiek Congo, Rwanda, Guinee, Servië-Montenegro en Ivoorkust. Bovendien waren de helft van de personen aan wie subsidiaire bescherming werd toegekend in 2006 vrouwen. (Subsidiaire bescherming is van toepassing sinds oktober 2006 en wordt toegekend aan personen die niet als vluchteling kunnen worden beschouwd maar die, bij terugkeer naar hun land van herkomst, een reëel risico lopen op ernstige schade zoals de doodstraf, foltering, een onmenselijke behandeling, enz.). De vrouwen beroepen zich op een risico voor genitale verminking, ze vluchten voor een gedwongen huwelijk, seksueel geweld, erewraak, vervolging omwille van hun seksuele geaardheid of andere redenen die te maken hebben met hun vrouwzijn. De meesten vluchten om dezelfde redenen als mannen, omwille van hun ras, religie, nationaliteit of politieke overtuigingen. Ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag wenst het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) de nadruk te leggen op het belang dat het hecht aan de specifieke problemen van de vrouwelijke asielzoekers. Vele vrouwen worden als vluchteling erkend of krijgen subsidiaire bescherming om gendergebonden redenen. De vrouwelijke asielzoekers die risico's op vervolging wegens hun geslacht aanhalen, worden op het CGVS gehoord door een vrouwelijke dossierbehandelaar en begeleid door een vrouwelijke tolk. Contactpersoon Arlin Bagdat: Tel.: 02/205.50.56 Gsm: 0478/329.147 E-mail: arlin.bagdat@ibz.fgov.be