02 sep 2005 17:00

Waarnemingsmissie in Atjeh

De Ministerraad stemde in met het voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buiitenlandse Zaken, en de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, om Belgische militairen en burgerlijke waarnemers aan een waarnemingsmissie van de Europese Unie in Atjeh (Indonesië) te laten deelnemen.

De Ministerraad stemde in met het voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buiitenlandse Zaken, en de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, om Belgische militairen en burgerlijke waarnemers aan een waarnemingsmissie van de Europese Unie in Atjeh (Indonesië) te laten deelnemen.

Belgische bijdrage aan EU waarnemingsmissie te Atjeh Op 15 augustus 2005 tekenden de Regering van Indonesië en de Beweging voor een Vrij Atjeh (GAM) in Helsinki een 'Memorandum of Understanding'. Het kwam tot stand dankzij de bemiddeling van voormalig Fins President Ahtisaari. Op vraag van de betrokken partijen heeft de Europese Unie aanvaard de leiding te nemen over een waarnemingsmissie (Aceh Monitoring Mission - AMM). Die zal toezien op de uitvoering van het akkoord. Dat gebeurt in samenwerking met 5 ASEAN-landen, Zwitserland en Noorwegen. De duur bedraagt ongeveer zes maanden (eventueel te verlengen), vanaf op 15 september. Als vertrouwenwekkende maatregel werd door een aantal Europese en ASEAN-landen reeds een interim missie op de been gebracht. De Europese waarnemingsmissie in Atjeh bestaat uit twee luiken: waarneming van de naleving van het akkoord en bijstand bij het opruimen van de wapens van het GAM. Belgische deelname De regering ging akkoord met de Belgische deelname aan de waarnemingsmissie: - het uitsturen van twee burgerlijke waarnemers, experts in mensenrechten, voor een duur van ten minste 3,5 maand. - het uitsturen van vier militaire experts, in het kader van het ontwapeningsluik van de missie. De onkosten voor de deelname door Belgische experts aan de missie worden deels gedragen door de het budget Europees Veiligheids- en Defensiebeleid. De salarissen en sociale zekerheid van de vier militairen zullen door het departement Landsverdediging worden bekostigd. Het departement Buitenlandse Zaken staat in voor de salarissen en sociale zekerheid van de twee civiele waarnemers en de transportkosten van de volledige Belgische missie. Op deze manier werkt België mee aan een vreedzame regeling voor een binnenlands conflict dat ruim dertig jaar heeft aangesleept en talrijke slachtoffers heeft geëist.