26 jun 2009 14:18

Wagenpark federale overheidsdiensten

Omzendbrief over de aankoop en leasing van het wagenpark

Omzendbrief over de aankoop en leasing van het wagenpark

De ministerraad heeft een ontwerp van omzendbrief goedgekeurd over de aankoop van personenvoertuigen voor staatsdiensten en instellingen van openbaar nut. De omzendbrief 307quinquies  vervangt de bestaande omzendbrief 307quater van 3 mei 2004. 

De nieuwe omzendbrief legt de regels vast die de federale en programmatorische overheidsdiensten en de wetenschappelijke instellingen en instellingen van openbaar nut moeten naleven bij het kopen of leasen van auto's.

Op het vlak van milieu moet het wagenpark aan strenge eisen beantwoorden die de CO2-uitstoot zo laag mogelijk houden. De voertuigen moeten voldoen aan de Euronormen die op het ogenblik van de aankoop gelden. Bovendien wordt er op de Euronorm5 geanticipeerd: voor alle nieuwe dieselvoertuigen mag de uitstoot van kleine stofdeeltjes niet meer bedragen dan 5mg per km. 

De omzendbrief deelt de voertuigen onder in subcategorieën die elk aan een bepaalde minimale ecoscore moeten voldoen. Bij het bepalen van de ecoscores is niet alleen rekening gehouden met de CO2-uitstoot maar ook met andere stoffen die het milieu belasten.

Verder regelt de omzendbrief de gegroepeerde aankoop van voertuigen via raamcontracten zodat er prijsvoordelen kunnen worden bekomen en koppelt verplichtingen aan de leasing. Zo zijn een onderhoudscontract en omniumverzekering bij leasing verplicht en zijn aankoopopties niet toegelaten.