09 jun 2023 17:42

Weging van de functies van voorzitters van drie federale overheidsdiensten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter akkoord met de nieuwe weging van de functies van de voorzitters van de directiecomités bij drie federale overheidsdiensten.

De nieuwe weging van de functies van de voorzitters van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister, van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking worden vastgelegd op salarisband 7.