30 mrt 2007 17:00

Wegvervoer

Richtlijn met de minimumvoorwaarden voor de uitvoering van de verordeningen over het wegvervoer

Richtlijn met de minimumvoorwaarden voor de uitvoering van de verordeningen over het wegvervoer

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat minister van Mobiliteit Renaat Landuyt voorstelde over de voorschriften inzake wegvervoer. Het ontwerp regelt de uitvoering van de Europese richtlijn over de minimumvoorwaarden voor de uitvoering van de verordeningen die de voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer bepalen. Het ontwerp trekt ook richtlijn 88/599/EEG van de Raad in. (2006/22/EG Europees Parlement en Raad van 15 maart 2006 en nr. 3820/85 en nr. 3821/85) De bedoeling is: - de bepalingen van verordening 3820/85 inzake rij- en rusttijden van de bestuurders eenvormig toe te passen en te interpreteren, - het aantal controles te verhogen in functie van de geleidelijke vervanging van de analoge tachograaf door de digitale tachograaf, - in elke lidstaat één enkel organisme op te richten belast met de intracommunautaire contacten, - de samenwerking tussen de controlediensten te bevorderen, - naar efficiëntere en beter op elkaar afgestemde controlepraktijken te streven. Het Directoraat-generaal Vervoer te Land van FOD Mobiliteit en Vervoer wordt belast met de intracommunautaire contacten en met de overbrenging van de tweejaarlijkse verslagen over de controles naar de Commissie. Het Directiecomité wordt belast met de realisatie van een coherente controlestrategie.