20 apr 2007 17:00

Wegvervoer

Goedkeuring van het akkoord over wegvervoer met Georgië

Goedkeuring van het akkoord over wegvervoer met Georgië

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat hij aan het parlement ter instemming met het akkoord tusssen België en Georgië over het wegvervoer voorlegt. Minister van Buitenlandse Zaken karel De Gucht stelde het voorontwerp voor. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie heeft België met bepaalde ex-Sovjetrepublieken nieuwe akkoorden onderhandeld inzake het wegvervoer. Die akkoorden zijn noodzakelijk zodat de vervoersondernemingen toegang hebben tot de grondgebieden van beide landen en de wederzijdse handelsrelaties tussen de twee landen zich kunnen ontwikkelen. Ook met Georgië is er een nieuw Akkoord over het wegvervoer bereikt, dat op 19 maart 2002 werd ondertekend te Brussel. Het akkoord legt aan beide partijen gemeenschappelijke regels op voor alle vervoerrelaties. Voor de verschillende types vervoer geldt een stelsel van gecontingenteerde en niet gecontingenteerde vervoervergunningen of een stelsel van vrijstelling van die vergunningen. De bevoegde overheden van beide landen en de Gemengde Commissie die het Akkoord heeft opgericht, zullen waken over de praktische uitvoering van het Akkoord.