23 dec 2022 16:58

Welvaartsaanpassing van de pensioenen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Karine Lalieux twee ontwerpen van koninklijk besluit en een voorontwerp van wet goed in het kader van de welvaartsaanpassing inzake de pensioenregeling.

Het eerste ontwerp geeft uitvoering aan de welvaartsaanpassing van sommige lopende pensioenen, voorzien in de verdeling van de welvaartsenveloppe 2023-2024.

Het tweede ontwerp brengt de nodige wijzigingen aan in de reglementering van het pensioenstelsel voor werknemers en van de inkomensgarantie voor ouderen, meer bepaald de verhoging van een aantal uitkeringen en berekeningsplafonds.
Het gewaarborgd minimumpensioen in het zelfstandigenstelsel zal in dezelfde mate verhoogd worden als in het werknemersstelsel.

Het voorontwerp van wet geeft uitvoering aan de welvaartsaanpassing van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, dat met 2% verhoogd wordt met ingang van 1 juli 2023.

Het voorontwerp en de ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Ontwerp van Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde uitkeringen in de regeling voor werknemers

Ontwerp van Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 9 april 2007 tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen