23 dec 2022 16:58

Welvaartsaanpassingen in de beroepsrisico’s voor 2023-2024

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet en twee ontwerpen van koninklijk besluit goed betreffende de welvaartsaanpassingen in de beroepsrisico’s voor de jaren 2023-2024. De ministerraad neemt hierbij eveneens akte van drie ontwerpen van koninklijk besluit.

Het voorontwerp van wet wijzigt de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 door het loonplafond, dat in aanmerking kan genomen worden voor de berekening van de vergoeding voor arbeidsongevallen, met 1,1% te verhogen vanaf 1 januari 2024.

Het eerste ontwerp van koninklijk besluit betreft de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet en het tweede de bijslagen die worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten. Deze ontwerpen bepalen dat de volgende zaken verhoogd worden:

  • de minima en forfaits vanaf 1 juli 2023 met 2%
  • de cohorten van vóór 2006 met ingang van 1 juli 2023 met 0,95%
  • de cohorten 2018 met ingang van 1 juli 2023 met 2%
  • de cohorten 2019 met ingang van 1 januari 2024 met 2% 

Daarnaast neemt de ministerraad akte van drie ontwerpen van koninklijk besluit die de volgende bijdragen verlagen: 

  •  de compensatiemaatregel die al verscheidene jaren wordt gebruikt in het kader van de sociale reclassering van de minder-validen, wordt behouden door het RIZIV-coëfficiënt te verlagen van 3,23% tot 3,20%
  • in het kader van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, wordt de socialezekerheidsbijdrage voor gepensioneerden vanaf 1 januari 2024 verlaagd van 4,45% tot 3,55%
  • in het kader van het koninklijk besluit van 27 september 2015 tot regeling van de wijze van inning en verdeling van de socialezekerheidsbijdragen verschuldigd door de door beroepsziekten getroffenen, wordt de socialezekerheidsbijdrage voor gepensioneerden vanaf 1 juli 2023 verlaagd van 4,45% tot 3,55%

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van het artikel 39 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 128 van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de minder-validen en tot uitvoering van artikel 24, tweede lid van de wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de minder-validen

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 september 2015 tot regeling van de wijze van inning en verdeling van de socialezekerheidsbijdragen verschuldigd door de door beroepsziekten getroffenen die gerechtigd zijn op de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970