15 jun 2021 21:05

Welvaartsaanpassingen in de beroepsrisico’s voor de jaren 2021-2022

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet en drie ontwerpen van koninklijk besluit goed betreffende de welvaartsaanpassingen in de beroepsrisico’s voor de jaren 2021-2022.

Het voorontwerp van wet beoogt een deel van het ontwerp van interprofessioneel akkoord uit te voeren door het maximum van de basisbezoldiging na een arbeidsongeval en van de vergoedingen voor een beroepsziekte met ingang van 1 januari 2022 met 1,1% te verhogen.

Het eerste ontwerp van koninklijk besluit betreft de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet en het tweede de bijslagen die worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten. Deze ontwerpen bepalen dat de volgende zaken verhoogd worden:

  • de minima en forfaits vanaf 1 juli 2021 met 2% 
  • de cohorten van vóór 2006 met ingang van 1 juli 2021 met 0,95% 
  • de cohorten 2016 met ingang van 1 juli 2021 met 2% en de cohorten 2017 met ingang van 1 januari 2022 met 2% 

Het voorontwerp van wet en de twee ontwerpen van koninklijk besluit worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot uitvoering van het ontwerp van interprofessioneel akkoord 2021-2022 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970