16 jul 2021 17:54

Welvaartsaanpassingen in de beroepsrisico’s voor de jaren 2021-2022 - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke, in tweede lezing, een voorontwerp van wet en twee ontwerpen van koninklijk besluit goed betreffende de welvaartsaanpassingen in de beroepsrisico’s voor de jaren 2021-2022.

Het voorontwerp van wet, aangepast aan het advies van de Raad van State, beoogt een deel van het ontwerp van interprofessioneel akkoord uit te voeren door het maximum van de basisbezoldiging na een arbeidsongeval en van de vergoedingen voor een beroepsziekte met ingang van 1 januari 2022 met 1,1% te verhogen.

Het eerste ontwerp van koninklijk besluit betreft de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet en het tweede de bijslagen die worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten. Deze ontwerpen, aangepast aan het advies van de Raad van State, bepalen dat de volgende zaken verhoogd worden:

  • de minima en forfaits vanaf 1 juli 2021 met 2% 
  • de cohorten van vóór 2006 met ingang van 1 juli 2021 met 0,95% 
  • de cohorten 2016 met ingang van 1 juli 2021 met 2% en de cohorten 2017 met ingang van 1 januari 2022 met 2% 

De twee ontwerpen van koninklijk besluit worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning. Het voorontwerp van wet zal na ontvangst van het advies van de Raad van State voor spoedbehandeling worden ingediend bij het Parlement.
 

Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 39 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in het kader van de welvaartsvastheid 2021-2022

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970