06 nov 2013 18:03

Welzijn van dienstboden en huispersoneel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk besluit goed over het welzijn van de dienstboden en huispersoneel bij de uitvoering van hun werk. 

Het voorontwerp van wet heft de uitsluiting van de dienstboden en huispersoneel uit het toepassingsgebied van de wet op het welzijn van de werknemers op. De wet wordt dus volledig van toepassing op deze werknemers. Zo zijn ook de materiële en technische preventiemaatregelen bij het gebruik van bepaalde toestellen en gevaarlijke stoffen op hen van toepassing. Voor de regels in verband met de inrichting van de arbeidsplaats en de preventiestructuren en administratieve verplichtingen wordt er rekening gehouden met hun specifieke situatie.

Verdrag nr 189 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende het waardig werk voor werknemers en werkneemsters die als dienstboden worden tewerkgesteld, schrijft voor dat dienstboden en ander huispersoneel recht hebben op een veilige en gezonde arbeidsomgeving. De lidstaten moeten er dus over waken dat de veiligheid en gezondheid van deze werknemers verzekerd is. 

Het voorontwerp wordt aan het Nationale Arbeidsraad en de Raad van State voorgelegd.