03 apr 2020 16:59

Werk in de visserijsector - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Nathalie Muylle in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over werk in de visserijsector.

Dit voorontwerp legt een globaal systeem vast voor de toepassing en controle op de naleving van de voorschriften van de overeenkomst van de Europese sociale partners over de minimale eisen om behoorlijke werk- en leefomstandigheden aan de vissers aan boord van vissersschepen te garanderen. Dit systeem heeft de invoering van een certificatiesysteem en periodieke inspecties tot gevolg.

Het certificatiedocument, met name het visserij-arbeidscertificaat zal moeten bijgehouden worden aan boord van het vissersschip, en is doorgaans vijf jaar geldig. De certificatie is voortaan verplicht voor elk vissersschip dat onder Belgische vlag vaart dat langer dan drie dagen op zee blijft, en:

  • een lengte heeft gelijk aan of langer dan 24 meter
  • gewoonlijk meer dan 200 zeemijl uit de kust of voorbij de buitenste rand van het continentaal plat vaart, als dat verder van de kustlijn is gelegen

In het kader van de invoering van een doeltreffend sanctiesysteem, bepaalt het voorontwerp ook een aantal onrechtmatige gedragingen die strafrechtelijk gesanctioneerd moeten worden. Het vult daarvoor het Sociaal Strafwetboek aan met nieuwe overtredingen en sancties.

Er wordt ten slotte een klachtenprocedure opgesteld om de klachten van vissers te ontvangen in geval van schending van hun rechten.

Het voorontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning, met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.