13 dec 2013 19:00

Werkgeversbijdragen in horecasector verlaagd - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed die de werkgeversbijdragen voor werknemers met vaste contracten in de horecasector verminderen. De ministerraad voert hiermee de relancestrategie uit van juli 2012. Het voorontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State.

Het ontwerp van koninklijk besluit legt vast hoe de berekening van het aantal werknemers dat de werkgever tewerkstelt moet gebeuren. Daarnaast worden de definitie van voltijdse arbeidsovereenkomst en vaste werknemer vastgelegd voor de toepassing van deze specifieke bijdragevermindering.

Om recht te hebben op de vermindering is de werkgever verplicht om het begin en het einde van de aanwezigheid van al zijn werknemers te registreren. Dat kan hij doen via de kassa of via een alternatief systeem van dagelijkse
aanwezigheidsregistratie dat dezelfde garanties biedt als de geregistreerde kassa. Een uitzondering wordt gemaakt voor de occasionele werknemers die door de werkgever worden aangegeven in dimona. Ze hoeven niet te worden aangegeven in de kassa of in het alternatieve systeem. T

Tot slot wordt voor de periode van het eerste kwartaal van 2014 voorzien dat werkgevers die zich bij de FOD Financiën aangemeld hebben om vanaf 1 januari 2014 vrijwillig tot het systeem toe te treden, maar bij wie op die datum, om redenen buiten hun wil, nog geen gecertificeerde kassa werd geïnstalleerd, toch zullen kunnen genieten van de voorziene vermindering van de werkgeversbijdragen, indien ze aan al de gestelde voorwaarden voldoen. Dit is gerechtvaardigd enerzijds om de werkgever de garantie te geven dat eventuele praktische problemen en vertragingen in de aanvangsfase van de invoering van de kassa geen invloed hebben op zijn financiële planning en anderzijds om het tweesporenbeleid van de regering veilig te stellen dat gericht is op het bestrijden van de fraude en op het versterken van de leefbaarheid binnen de sector.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002, betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen