02 jun 2023 17:07

Werkhervattingspremie voor zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het mogelijk maakt een werkhervattingspremie toe te kennen aan invalide zelfstandigen.

Het ontwerp van koninklijk besluit voegt een nieuw hoofdstuk omtrent de toekenning van een werkhervattingspremie toe aan het koninklijk besluit van 20 juli 1971 over de instelling van een uitkerings- en moederschapsverzekering voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten.

Concreet zal een werkhervattingspremie van 1000 euro worden toegekend aan werkgevers die een zelfstandige aanwerven die erkend is als invalide en dit in het kader van de uitoefening van een door de adviserend arts van het ziekenfonds toegelaten activiteit.

De premie zal worden toegekend volgens de voorwaarden die zowel voor de werknemers als de zelfstandigen werden bepaald in uitvoering van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.