01 jun 2012 17:37

Werking en samenstelling van de Federale Adviesraad voor ouderen - tweede lezing

Minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne legde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voor dat de werking en samenstelling van de Federale Adviesraad voor Ouderen vastlegt. Het gaat om een tweede lezing van een ontwerp dat de ministerraad op 12 februari 2010 goedkeurde. De ministerraad keurt het ontwerp nu definitief goed.

Met de Federale Adviesraad voor Ouderen krijgen ouderen een volwaardig inspraakorgaan op federaal niveau. Tot nu toe hadden ze enkel een inspraakorgaan voor pensioenaangelegenheden.
De Federale Adviesraad zal samengesteld zijn uit 25 effectieve stemgerechtigde leden, 25 plaatsvervangende stemgerechtigde leden en een aantal leden met raadgevende stem. De effectieve en plaatsvervangende leden zijn personen die ervaring hebben binnen bevoegde organisaties inzake seniorenbeleid actief op federaal niveau, binnen het Nederlandse taalgebied, binnen het Franse taalgebied, binnen het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en binnen het Duitse taalgebied. De leden met raadgevende stem zijn de ambtenaren-generaal van de bevoegde administraties en de vertegenwoordigers van alle bevoegde ministers. Organisaties inzake seniorenbeleid worden breed opgvat. Het kan zowel om een deelstatelijke ouderenraad gaan als om belangenverenigingen voor ouderen, vakverenigingen of ziekenfondsen.

Het Bureau van de Federale Adviesraad zal samengesteld zijn uit 12 stemgerechtigde leden en een aantal leden met raadgevende stem. De stemgerechtigde leden zijn de voorzitter, de ondervoorzitter en de voorzitters en ondervoorzitters van de vijf permanente commissies. De leden met raadgevende stem zijn de ambtenaren-generaal van de bevoegde administraties en de vertegenwoordigers van alle bevoegde ministers.
De Federale Adviesraad zal volgende opdrachten hebben:

  • op eigen initiatief, op verzoek van de federale regering of van Kamer of Senaat advies uitbrengen omtrent pensioenen, gelijkheid van kansen, sociale integratie en bestrijding van kansarmoede, toegankelijkheid van de gezondheidszorg en mobiliteit (in zoverre deze aangelegenheden een federale bevoegdheid uitmaken)
  • jaarlijks de beleidsverklaring van de regering bespreken wat de aangelegenheden betreft die verband houden met ouderen
  • op verzoek van een regeringslid waarnemers afvaardigen naar in het kader van de EU opgerichte adviescomités en de kwaliteit evalueren van de dienstverlening aan de ouderen door de federale overheidsdiensten.

De Federale Adviesraad zal vijf commissies hebben bevoegd voor de volgende materies:
• pensioenen
• gelijkheid van kansen
• sociale integratie en bestrijding van kansarmoede
• toegankelijkheid van de gezondheidszorg en mobiliteit
De installatie van de Federale Adviesraad voor Ouderen is voorzien voor november. Kortelings zal een oproep tot kandidaatstelling gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad en verspreid worden onder alle ouderenorganisaties van het land. Bij de installatie zal het Raadgevend Comité voor de Pensioensector ophouden te bestaan.