22 sep 2023 15:28

Werking en samenstelling van het strategisch comité en het nationaal orgaan voor de hulpverleningszones

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende het federaal strategisch comité voor de hulpverleningszones en het nationaal orgaan voor de hulpverleningszones.

De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid werd gewijzigd door de wet van 16 juli 2023 om er onder meer de oprichting van deze nieuwe structuren in vast te leggen:

  • het strategisch comité voor de hulpverleningszones, dat de strategische doelstellingen bepaalt en de acties van het nationaal orgaan opvolgt
  • het nationaal orgaan voor de hulpverleningszones, dat als opdracht heeft om de prioriteiten die het strategisch comité heeft bepaald, te vertalen in concrete acties

Het ontwerp van koninklijk besluit dat vandaag werd goedgekeurd, bepaalt de werking en de samenstelling van deze nieuwe entiteiten, evenals de opdrachten die aan de nieuwe nationale instantie worden toevertrouwd.

De doelstelling van dit nieuwe orgaan is de operationele/technische verankering, het versterken van de integratie van de behoeften op het terrein in nauwe samenwerking met de Algemene Directie Civiele Veiligheid en onder de impuls van het strategisch comité.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.