07 jul 2016 17:06

Werking van de beroepskamer voor operationeel personeel van de hulpverleningszones

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed over de werking van de beroepskamer die uitspraak doet over de beroepen tegen bepaalde tuchtsancties en tegen een onvoldoende evaluatie van het operationeel personeel van de hulpverleningszones.

Het ontwerp van koninklijk besluit regelt de werking van de beroepskamer en verduidelijkt dat deze beroepskamer uit twee afdelingen bestaat en dat elke afdeling is samengesteld uit een voorzitter en twee bijzitters.

De krachtlijnen van het ontwerp van koninklijk besluit zijn:

  • de voorzitters en hun plaatsvervangers worden benoemd door de minister
  • de verzoeker heeft het recht om één of beide bijzitters te wraken
  • de zaak wordt aanhangig gemaakt bij de beroepskamer via de directeur-generaal van de algemene directie Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken of zijn afgevaardigde
  • de zitting moet plaatsvinden binnen de zes weken nadat de zaak aanhangig werd gemaakt
  • de beroepskamer kan enkel geldig beraadslagen wanneer de twee bijzitters aanwezig zijn
  • de verzoeker verschijnt persoonlijk, hij mag zich laten bijstaan door een persoon van zijn keuze
  • de uitspraak volgt binnen de zes weken na de laatste zitting
  • de voorzitter en de bijzitters ontvangen geen presentatiegeld maar een vergoeding voor hun reis- en verblijfskosten
  • de beroepskamer stelt een huishoudelijk reglement op waarin de details van haar werkingswijze zullen worden vastgelegd

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de werkwijze van de beroepskamer voorzien in artikel 173 van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones