13 dec 2013 18:59

Werking van het coördinatiecomité opgericht door het Gerechtelijk Wetboek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regels bepaalt voor de werking van het coördinatiecomité opgericht bij artikel 150ter van het Gerechtelijk Wetboek. 

Als gevolg van de splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde en de oprichting van twee parketten en twee arbeidsauditoraten moet er ook een coördinatie op het niveau van het strafrechtelijk beleid komen. Daarom worden de regels in verband met het voorzitterschap van het comité, de samenstelling van het secretariaat en het huishoudelijk reglement bepaald:

  • Het voorzitterschap wordt om beurten, voor elk gerechtelijk jaar, waargenomen door de procureur des Konings te Brussel, de arbeidsauditeur te Halle-Vilvoorde, de arbeidsauditeur te Brussel en de procureur des Konings te Halle-Vilvoorde.
  • Het coördinatiecomité beschikt over een secretariaat samengesteld uit de leden van de secretariaten van de betrokken parketten en auditoraten. 
  • Het coördinatiecomité keurt een huishoudelijk reglement goed. 
  • De agenda's en de notulen van het coördinatiecomité worden bezorgd aan de procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel.

Het ontwerp werd uitgewerkt door een werkgroep met vertegenwoordigers van de eerste minister, de staatssecretarissen voor Staatshervorming en de minister van Justitie. Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.