04 apr 2014 19:56

Werkingsmodaliteiten van het Zilverfonds

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de werkingsmodaliteiten van het Zilverfonds vastlegt. 

Het ontwerp biedt aan een lid dat de vergadering van de raad van bestuur niet kan bijwonen de mogelijkheid om aan een ander lid volmacht te verlenen. Het aanwezige lid kan echter niet meer dan één ander lid vertegenwoordigen.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 2001 tot vaststelling van de werkingsmodaliteiten van het Zilverfonds