14 jul 2017 15:58

Werklastvermindering binnen de Rechterlijke Orde

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat diverse bepalingen inzake werklastvermindering binnen de Rechterlijke Orde instelt.

Het voorontwerp van wet beoogt het verminderen en herverdelen van de werklast binnen de Rechterlijke Orde om zo een snellere en kwaliteitsvollere afhandeling van de dossiers te bewerkstelligen. De in dit voorontwerp voorgestelde wetswijzigingen bevatten vereenvoudigingen van procedures en wetsaanpassingen die de voortzetting van de digitalisering mogelijk maken, lacunes wegwerken of de rechtszekerheid versterken om betwistingen en dus vertragingen te vermijden.

De belangrijkste wijzigingen in het voorontwerp zijn de volgende:

  • met het optrekken van de bevoegdheid ratione summae van de vrederechter worden de kleinere dossiers dichter bij de burger gebracht en worden de rechtbanken van eerste aanleg die de zwaarste werklast torsen, gedeeltelijk ontlast
  • de afschaffing van de laatste overblijvende verplichte verschijning voor de rechtbank van eerste aanleg in de procedure echtscheiding in onderlinge toestemming, is eveneens een voorafgaande stap in de digitalisering van de procedure die een onmiddellijke werklastvermindering voor de rechtbank van eerste aanleg met zich meebrengt
  • de afschaffing van de mogelijkheid om uittreksels van de burgerlijke stand op te vragen bij de griffies van de rechtbanken van eerste aanleg brengt een onmiddellijke werklastvermindering voor de rechtbank van eerste aanleg met zich mee
  • de verduidelijking van de wet inzake te volgen handelswijze indien een informaticasysteem faalt, stimuleert het gebruik van de digitale weg en zo de werklastvermindering.
  • het schrappen van de verplichting tot ondertekening van conclusies indien ze via een informaticasysteem worden neergelegd en de modernisering van de mededelingsverplichtingen van het vonnis zowel in burgerlijke als in strafzaken stimuleert ook het gebruik van de digitale weg en zo de werklastvermindering

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.