04 apr 2014 19:54

Werkloosheid met bedrijfstoeslag in ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en het activerend beleid bij herstructureringen aanpast in functie van het nieuwe eenheidsstatuut.

De invoering van het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden heeft de opzeggingstermijnen en de carenzdagen gewijzigd. Naar aanleiding hiervan wordt de sociale wetgeving aangepast op het vlak van het stelsel van de werkloosheid met bedrijfstoeslag en het activerend beleid bij herstructureringen.
De eerste aanpassing betreft de duur van de verkorte opzeggingstermijn met het oog op de toetreding tot het stelsel van de werkloosheid met bedrijfstoeslag (voorheen brugpensioen) van de werknemers die ontslagen worden door een onderneming in herstructurering of in moeilijkheden. De duur van deze verkorte opzeggingstermijn mag niet minder bedragen dan 26 weken.

De tweede wijziging betreft de mogelijkheid voor werkgevers in herstructurering om bij de RVA de terugbetaling te vragen van de meerkost, die gepaard gaat met de inschakelingsvergoeding, voor alle werknemers. Deze mogelijkheid bestond enkel voor arbeiders.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van brugpensioen, het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, en van het koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen