25 nov 2022 18:00

Werknemers: uitbreiding van de toegelaten activiteit voor de begunstigden van een overlevingspensioen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Karine Lalieux een ontwerp van koninklijk besluit goed tot verhoging van de toegelaten activiteit voor de begunstigden van een of meerdere overlevingspensioenen als werknemer.

Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt de limieten te verhogen van de toegelaten activiteit voor de begunstigden van een of meerdere overlevingspensioenen als werknemer, die jonger zijn dan 65 jaar en een of meerdere kinderen ten laste hebben.

Deze maatregel versoepelt de cumulregels, enerzijds door het bedrag te verhogen van de verhoging voor een kind ten laste, en anderzijds door deze verhoging op te trekken met een bepaald bedrag per bijkomend kind ten laste.

Zo wordt er vanaf 1 januari 2023 in voorzien dat voor de begunstigden van enkel een overlevingspensioen die jonger zijn dan 65 jaar:

  • het huidige plafond “kind ten laste” verhoogd zal worden met 5 025 euro bruto op jaarbasis als de uitgeoefende activiteit een loontrekkende activiteit is of in de openbare sector. Als het gaat om een zelfstandige activiteit, zal dit bedrag verhoogd worden met 4 020 euro netto. Dit plafond is van toepassing als er slechts één kind ten laste is
  • per bijkomend kind ten laste, er een bijkomende verhoging zal worden toegekend van 5 025 euro voor de beroepsinkomsten als werknemer en van 4 020 euro voor de beroepsinkomsten als zelfstandige

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 64 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, betreffende de cumulatie van een overlevingspensioen in de werknemersregeling met beroepsinkomsten