30 jun 2023 17:06

Wet houdende diverse fiscale bepalingen: toekenningspercentages aan gemeenten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van amendement aan het voorontwerp van wet houdende diverse fiscale bepalingen goed, betreffende de toekenningspercentages aan de gemeenten.

Ingevolge de aanpassing van het federale boekhoudsysteem zal de boekhouding van de bedragen, die aan alle steden en gemeenten zullen moeten worden betaald, gebeuren op basis van de inkohiering en niet meer op basis van de geraamde ontvangsten door de FOD Financiën. Aangezien de ingekohierde bedragen groter zijn dan de geïnde bedragen, zouden de steden en gemeenten na deze aanpassingen in 2023 een bijkomend bedrag moeten ontvangen dat geraamd wordt op 930 miljoen euro.

Het ontwerp van amendement wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.