25 jul 2008 12:45

Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde

Uitbreiding van het toepassingsveld van het begrip accijnsproducten

Uitbreiding van het toepassingsveld van het begrip accijnsproducten

Op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders heeft de ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd dat een nieuwe definitie invoert van de accijnsproducten voor de toepassing van de BTW (*).  Het zet art. 2, § 3 van de Europese richtlijn (*) betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde in Belgisch recht om. 

Het begrip accijnsproducten werd lange tijd enkel gebruikt voor de minerale oliën. Dat begrip omvat voortaan alle energieproducten met uitzondering van elektriciteit en gas die via het aardgasdistributiesysteem worden geleverd.

Het voorontwerp van wet vervangt het betrokken artikel (**) in het Wetboek van de BTW en komt tegemoet aan de vraag van de Europese Commissie om een letterlijke vertaling van de richtlijn te voorzien en aan haar ingebrekestelling van 17 maart 2008 waarin ze van oordeel is dat de Belgische interpretatie van 'minerale oliën' ontoereikend is.

(*) Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006
(**) ter vervanging van artikel 1, § 6, 4° van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.