23 dec 2008 11:00

Wetboek van de inkomstenbelastingen

Volgorde van de aftrek van octrooi-inkomsten

Volgorde van de aftrek van octrooi-inkomsten

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van de inkomstenbelasting (KB/WIB92) wijzigt op het vlak van de aftrek voor octrooi-inkomsten.

Het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt de volgorde van de aftrek van de inkomsten van octrooien vanaf het aanslagjaar 2008 die niet door de vennootschap, een licentienemer of verbonden ondernemingen zijn gebruikt voor de verkoop van goederen of diensten aan onafhankelijke derden voor 1 januari 2007.

Het ontwerp vult het koninklijk besluit aan zodat de aftrek van octrooi-inkomsten gebeurt op het saldo van de winst na aftrek van definitief belaste inkomsten of vrijgestelde roerende inkomsten en voor de aftrek voor risicokapitaal, de aftrek van vorige beroepsverliezen en de investeringsaftrek.