09 dec 2022 16:44

Wetswijziging inzake arbeidsovereenkomsten in de overheidssector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een voorontwerp van wet goed teneinde de motivering van ontslag en kennelijk onredelijk ontslag van contractuele werknemers in de overheidssector te regelen.

Het voorontwerp beoogt tegemoet te komen aan een arrest van het Grondwettelijk Hof en conform te zijn met de wet betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen.

Het voorontwerp wordt voorgelegd aan syndicale onderhandelingen en zal daarna voor advies aan de Raad van State worden voorgelegd.