09 jul 2021 16:03

Wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en minister van Energie Tinne Van der Straeten een voorontwerp van wet goed betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie.

De wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie zet het Verdrag inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie om in Belgisch recht. Het Protocol van 12 februari 2004 houdende wijziging van dit Verdrag zal op 1 januari 2022 het toepassingsgebied van dat verdrag automatisch uitbreiden tot kernschade geleden op het grondgebied van niet-verdragsluitende staten die, op het moment van het kernongeval, geen kerninstallatie op hun grondgebied hebben.

Artikel 2 van de wet van 22 juli 1985 onderwerpt echter, in Belgisch recht,  deze territoriale uitbreiding van het toepassingsgebied aan de aanname van een koninklijk besluit dat de betrokken staten aanduidt. Het voorontwerp is bedoeld om deze machtiging aan de Koning te schrappen, zodat vanaf 1 januari 2022 de uitbreiding van het toepassingsgebied van de Belgische wet tot de kernschade geleden op het grondgebied van niet-verdragsluitende staten die, op het moment van het kernongeval, geen kerninstallatie op hun grondgebied hebben, op ondubbelzinnige wijze mogelijk is.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet houdende wijziging van het artikel 2 van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie