22 jul 2008 11:33

Wettelijke controle van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen

Bepalingen over het auditcomité in de genoteerde vennootschappen en financiële ondernemingen

Bepalingen over het auditcomité in de genoteerde vennootschappen en financiële ondernemingen

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat een auditcomité in de genoteerde vennootschappen en financiële ondernemingen opricht. Het voorstel van minister van Justitie Jo Vandeurzen zet de Europese richtlijn over de wettelijke controle van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen (*) in Belgisch recht om. 

Het gaat om de artikelen van de richtlijn die nog niet zijn omgezet zoals de bepalingen over de benoeming en het ontslag (hfdst IX) en de bijzondere bepalingen van de wettelijke controles van de jaarrekeningen van organisaties van openbaar belang (hfdstk X). Die bepalingen regelen de verplichting van die organisaties om binnen hun bestuursorgaan een auditcomité op te richten  en behandelen ook de  onafhankelijkheid van de commissaris en de opzegging van de wettelijke auditors of auditkantoren.

(*) Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006.