01 mrt 2024 17:58

Wettelijke minimumlonen in de overheidssector

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de wettelijke minimumlonen in de overheidssector.

Het voorontwerp van wet en het ontwerp van koninklijk besluit beogen de gedeeltelijke omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn (EU) 2022/2041 betreffende toereikende minimumlonen in de Europese Unie, voor wat betreft de lonen en salarissen in de publieke sector. De minimumlonen die van toepassing zijn in de publieke sector, vastgelegd bij reglementering, worden beschouwd als "wettelijke" minimumlonen in de zin van de richtlijn.

De richtlijn staat de lidstaten toe een automatisch bijstellingsmechanisme voor de indexering van wettelijke minimumlonen te gebruiken, op voorwaarde dat de toepassing van dat mechanisme niet leidt tot een verlaging van de wettelijke minimumlonen. De minimumwedden en -lonen die van toepassing zijn in de overheidssector kunnen wettelijk worden verlaagd wanneer het indexcijfer van de consumptieprijzen ten gevolge van de economische conjunctuur teruggebracht wordt op het lagere spilindexcijfer. Het voorontwerp van wet heeft als doel deze indexeringsregeling te wijzigen om te vermijden dat de minimumlonen verlaagd worden.

Het ontwerp van koninklijk besluit zet de procedurele verplichtingen van de richtlijn, die tot doel hebben de toereikendheid van de wettelijke minimumlonen te waarborgen, om in verschillende koninklijke besluiten. Bijgevolg zal de toereikendheid van de gewaarborgde bezoldigingen voor volledige prestaties om de vier jaar herbeoordeeld worden in het licht van verschillende factoren, zoals de koopkracht, het groeipercentage van de wedden en lonen of de indicatieve referentiewaarde van 50 % van de (het) gemiddelde brutowedde en -loon.

De ontwerpen worden ter onderhandeling voorgelegd aan de representatieve vakorganisaties in het Gemeenschappelijk Comité voor alle overheidsdiensten. Vervolgens worden ze ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende toekenning van een gewaarborgde bezoldiging aan sommige personeelsleden van de federale overheidsdiensten, het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, en het koninklijk besluit van 3 juli 2005 tot bepaling van de minimale rechten in de zin van artikel 9bis, § 5, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel